top of page
RECENT RESULTS (MAJOR TOURNAMENTS ONLY)
#1 Winner Men's Doubles 2023
 Yonex Canada National Championships
#1 Winner Mixed Doubles 2023 Yonex Canada National Championships
#1 Winner U17
 Girls Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Boys Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Mixed Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Boys Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Girls Singles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Boys Singles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Boys Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Singles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Mixed Doubles 2023 Yonex Alberta Junior Championships

#1 Winner U13 Boys Singles 2022 Yonex Canada National Championship
#1 Winner U13 Mixed Doubles 2022 Yonex Canada National Championship
#1 Winner U11 Girls Singles 2022 Yonex Canada National Championship
#1 Winner U19 Boys Singles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Boys Singles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Girls Singles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Boys Doubles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Girls Doubles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Mixed Doubles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Boys Doubles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Singles 2022 Yonex Alberta Junior Championships
2021 NO RESULTS DUE TO COVID19 LOCK-DOWN

2020 NO RESULTS DUE TO COVID19 LOCK-DOWN
#1 Winner U13 Girls Singles 2019 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Mixed Doubles 2019 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Singles 2019 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Doubles 2019 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Mixed Doubles 2019 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner Senior Doubles 2018 ASAA High School Provincial Championships
#1 Winner Girl Singles 2018 ASAA High School Provincial Championships
#1 Winner U15 Boys Singles 2018 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U15 Boys Doubles 2018 Yonex Alberta Junior Championships
U19 Boys Singles Finalist 2018 Yonex Alberta Junior Championships
 U17 Girls Doubles FInalist 2018 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U11 Girls Doubles 2018 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner Intermediate Boys Doubles 2017 ASAA High School Provincial Championships
#1 Winner Senior Mixed Doubles 2017 ASAA High School Provincial Championships

#1  Winner U11 Girls Singles 2017 Yonex Alberta Junior Championships   
#1  Winner U11 Girls Doubles 2017 Yonex Alberta Junior Championships   
#1  Winner U11 Mixed Doubles 2017 Yonex Alberta Junior Championships   
#1  Men Singles Winner 2017 Yonex Toronto Elite Series
#1  Men Singles Winner 2017 Yonex Atlantic Elite Series
#1  Men Singles Winner 2017 Yonex Alberta Elite Series
#1 Winner Senior Boy Singles 2016 ASAA High School Provincial Championships
#1  Winner U17 Boys Singles 2016 Yonex Alberta Junior Championships
#1  Winner U17 Boys Doubles 2016 Yonex Alberta Junior Championships
#1  Winner U13 Boys Singles 2016 Yonex Alberta Junior Championships
#1  Winner U13 Boys Doubles 2016 Yonex Alberta Junior Championships
#1 Winner U13 Mixed Doubles 2016 Yonex Alberta Junior Championships   

#1  Men Singles Winner 2016 Yonex B.C. Elite Series
#1 Men Singles Winner  2016 Alberta Series Sunridge Open
#1 Men Doubles Winner  2016 Alberta Series Sunridge Open
#1 Winner Senior Boy Singles 2015 ASAA High School Provincial Championships
. . .
 

PRE-COMPETITION STREAM

Wednesday 5pm-7:30pm

Sunday 1pm-4pm

Gateway to the Competition programs. Ideal for students seeking to be on school team.  No minimum hourly training commitment. One private lesson per week recommended.

REGISTER ONLINE / ASSESSMENT REQ'D

 |

PROVINCIAL COMPETITION STREAM

Sunday 1pm-4pm (Provincial Silver)

Thursday 6pm-9pm 

For athletes competing in Badminton Alberta AJC Silver Series tournament and high school badminton. Minimum weekly training commitment of four (4) hours, usually 1 group lesson plus one private lesson.

REGISTER ONLINE / / ASSESSMENT REQ'D

|

NATIONAL COMPETITION STREAM

Thursday  6pm-9pm

Saturday   4pm-7pm

Sunday     4pm-6:30pm

For athletes competing in Badminton Alberta AJC Gold Series tournament, Junior Elite / Nationals. Minimum weekly training commitment is 12 hours.

BY INVITATION ONLY.  SCOUTED.

COMPETITION GROUP

HISTORY

2024 (AJC GOLD / NATIONAL JUNIOR TEAM)

Adrian Yip, Aum, Justin Li, Joel Zou, Josh Kim, Katie Watson, Wendy Wang, Jesse Yung, Alan Hu, Evan McClay, Deborah Nian, Mohith Shekar, Caleb Turbide, Kevin Shin, Kristen Peng, Erin Zheng, Susan Feng, Abhi Nimma, Flora Tao, Chris Zhao, Edward Xue, Nathan Zhou, Isaac Shin, Candy Wong, Emma Peng, Aniket Korotane, Krish Korotane, Preston Chan,  Yuli Xiao, Brandon Lee, Matthew Luo, Jayden Liang, Ethan Cheng, Ricky Ma, Ryan Khoo, Valiree Zhou, Siying Xiao, Lucas Li, George Wu, Alexis Khoo  / Affiliate members: Mono Suttinon, Nana, Eden Fong

2023

Yash P, Adrian Yip, Katie Watson, Wendy Wang, Jesse Yung, Evan McClay, Deborah Nian, Mohith Shekar, Chris Zhao, Jaime Yung, Edward Xue, Nathan Zhou, Isaac Shin, Candy Wong, Habit Kim, Aniket Korotane, Krish Korotane, Preston Chan,  Yuli Xiao, Brandon Lee, Matthew Luo, Jayden Liang, Ryan Khoo, Valiree, Siying Xiao, Alexis Khoo

2022

Katie Watson, Wendy Wang, Justin Yuan, Ethan Chow, Jesse Yung, Adrian Yip, Evan McClay, Jimmy Lu, April Cao, Deborah Nian, Ivy Shang, Lydia Leung, Owen Wang, Alex, Chris Zhao, Marten, Jaime Yung, Kaya Liu, Aris Zhu, Ben Wang, Nathan Zhao, Kaiwei, Mohith, Raymond Li, Isaac Shin, Candy Wong, Yash P, Habit Kim, Phillip Yu

2021

Easton Watson, Yash P, Varun Parikh, Leo Shang, Mason Lu, Katie Watson, Wendy Wang, Justin Yuan, Ethan Chow, Jesse Yung, Adrian Yip, Evan McClay, Jimmy Lu, April Cao, Deborah Nian, Ivy Shang, Angela Gia, Lydia Leung, Owen Wang, Alex, Chris Zhao, Marten, Jaime Yung, Kaya Liu, Aris Zhu, Ben Wang

2019

Easton Watson, Katie Watson, Tom Guo, Ryan Wei, Ryan Cao, Alanna Cao, April Cao, Katherine Zhang, David Zhang, Judy Zhao,  Carsyn He, Cynthia Li, Xiangxi Chen, Yao, Mason Lu, Riri Jiang,  Kevin Shi, Andrew Xu, Ethan Chow, Kaenna Chow, Phillip, Jimmy Lu, Leo Shang, Deborah Nian, Rocky, Justin, Kevin Sun

2018

Easton Watson, Katie Watson, Tom Guo, Ryan Wei, Ryan Cao, Alanna Cao, April Cao, Katherine Zhang, David Zhang, Judy Zhao,  Carsyn He, Cynthia Li, Xiangxi Chen, Yao, Mason Lu, Riri Jiang, Kevin Shi, Andrew Xu, Ethan Chow, Kaenna Chow, Phillip, Jimmy Lu, Varun Parikh, Ritchie Yu

2017

Adrian Clark, Kristian Chow, Lucas Hekilla,  Easton Watson, Katie Watson, Tom Guo, Ryan Wei, Ryan Cao, Alanna Cao, April Cao, Katherine Zhang, David Zhang, Judy Zhao, Tia Clark, Carsyn He, Cynthia Li, Xiangxi Chen, Yao, Isabel, Mason Lu, Kevin Shi, Andrew Xu, Bryan Li

2016

Jin Kim, Timothy Lee, Adrian Clark, Kristian Chow, Lucas Hekilla,  Easton Watson, Katie Watson, Tom Guo, Ryan Wei, Ryan Cao, Alanna Cao, April Cao, Katherine Zhang, David Zhang, Judy Zhao, Tia Clark, Carsyn He, Cynthia Li, Xiangxi Chen, Yao, Isabel, Mason Lu, Riri Jiang

2015

Jin Kim, Timothy lee, Adrian Clark, Kristian Chow, Lucas Hekilla,  Alex Hagarty, Easton Watson, Simona Sileris, Sam Nar, Vivian Wu 

2014

Yong Kim, Jin Kim, Timothy lee, Adrian Clark, Emily Quinn, Walter Wong, Anthony Wong, Kai Ma, Easton Watson, Simona Sileris, Katie Watson 

2013

Yong Kim, Jin Kim, Timothy lee, Tommy Bui, Emily Quinn, Walter Wong, Anthony Wong, Kai Ma, Easton Watson, Simona Sileris, Katie Watson

2012

Jin Kim, Timothy Lee, Tommy Bui 

bottom of page